Privacy statement DE JONG CONSULTANCY


We vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie.         DE JONG CONSULTANCY verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

DE JONG CONSULTANCY ondersteunt werkgevers bij het voeren van een gezond en verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid. In een verzuimproces koppelen wij nooit inhoudelijke informatie aan een werkgever terug over een gesprek tussen werknemer en een professional. We adviseren de werkgever - binnen de bestaande wetgeving , over welke keuzes de werkgever zou kunnen maken om uitval van de medewerker te voorkomen of te verkorten en of er extra activiteiten nodig zijn om het herstel en de terugkeer naar werk te bespoedigen.

Voor wie geldt dit Privacy statement?
Dit Privacy statement is van toepassing op alle personen van wie DE JONG CONSULTANCY persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • (Medewerkers van) klanten van DE JONG CONSULTANCY.
 • Potentiele klanten van DE JONG CONSULTANCY.
 • (Medewerkers van) leveranciers.
 • Derden die met DE JONG CONSULTANCY communiceren.
 • Bezoekers van onze website.

Welke persoonsgegevens verwerkt DE JONG CONSULTANCY?
DE JONG CONSULTANCY verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt en persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website.

Door u aan DE JONG CONSULTANCY verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor:
  • de uitvoering van de overeenkomst;
  • het verlenen van diensten.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.

Afhankelijk van de geleverde diensten of producten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam.
 • NAW-gegevens.
 • Telefoonnummer.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Leeftijd.
 • E-mailadres.
 • IBAN.
 • Bedrijfsgegevens.
 • Functie.
 • (Bijzondere) persoonsgegevens die u in gesprekken met een medewerker van DE JONG CONSULTANCY deelt.
 • Informatie die u zelf invult in het open veld in het contactformulier.
 • Cv.
 • Pasfoto.
 • Opleidingsniveau.
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres.

Waarom verwerkt DE JONG CONSULTANCY uw persoonsgegevens?
DE JONG CONSULTANCY gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het leveren van diensten door (de medewerkers van) DE JONG CONSULTANCY voor onze klanten.
 • Om uw opdracht uit te voeren en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Voor het verwerken van uw sollicitatie.
 • Voor het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.

De beveiliging van uw gegevens
Alle gegevens worden in  het systeem CURIAT opgeslagen. Daardoor kunnen wij snel informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. Het systeem is niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde systemen. De gegevens kunnen dus niet vergeleken worden of ‘weglekken’. Om de gegevens van de juiste bescherming te voorzien heeft DE JONG CONSULTANCY passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens DE JONG CONSULTANCY toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. DE JONG CONSULTANCY hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. DE JONG CONSULTANCY heeft eveneens een protocol opgesteld voor het (tijdig) melden van datalekken.

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@dejongconsult.nl of 06-25095768 contact met ons op te nemen.

Inschakelen/ delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het voor DE JONG CONSULTANCY noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. DE JONG CONSULTANCY is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van DE JONG CONSULTANCY en dus op verzoek en conform instructie van DE JONG CONSULTANCY handelt, sluit DE JONG CONSULTANCY met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie
DE JONG CONSULTANCY brengt geen gegevens buiten de Europese Unie.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door DE JONG CONSULTANCY baseert DE JONG CONSULTANCY zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van DE JONG CONSULTANCY, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van DE JONG CONSULTANCY. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen
DE JONG CONSULTANCY bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de in dit Privacy statement genoemde doeleinden. Zodra u geen diensten of producten meer bij ons afneemt en/of geen gebruik maakt van onze website, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
DE JONG CONSULTANCY neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben.
Er vindt geen ‘profiling’ plaats bij DE JONG CONSULTANCY.

Uw rechten
U kunt DE JONG CONSULTANCY verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. DE JONG CONSULTANCY kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. DE JONG CONSULTANCY zal de verwerking niet staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De voornoemde rechten kunnen door u uitgeoefend worden door per e-mail of telefonisch contact op te nemen opnemen met DE JONG CONSULTANCY via info@dejongconsult.nl.nl, of 06-25095768. Ook kunt u een brief sturen naar het adres van DE JONG CONSULTANCY: Soltstede 33, 9481HL  Vries.
Wilt u van ons geen nieuwsbrieven of e-mailberichten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@dejongconsult.nl.

Klachtenregeling
Bij DE JONG CONSULTANCY hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen DE JONG CONSULTANCY. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@dejongconsult.nl., of 06-25095768. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door DE JONG CONSULTANCY in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacy statement aan veranderingen onderhevig
DE JONG CONSULTANCY behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal DE JONG CONSULTANCY dit onder uw aandacht brengen. Niets in dit Privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen DE JONG CONSULTANCY en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Als u naar aanleiding van dit Privacy statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch

06-25095768
Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

 E-mail

Via info@dejongconsult.nl

 Post

DE JONG CONSULTANCY
Soltstede 33, 9481HL Vries

Dit Privacy statement is voor het laatst aangepast op 29 januari 2019